Home

The Glasgow Highland Club

Practice Evenings: Tuesdays,  October to May, 19:30.* 

* Session 2021-2022                                  Contact: email

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NB: Face to face group activities, suspended due to the current public health crisis, have resumed in part.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Fàilte do Chuideachd Ghàidhealach Ghlaschu

Is iad amasan na Cuideachd

  • A bhith a’ cumail beò danns agus ceòl na Gàidhealtachd
  • A bhith a’ rannsachadh cànain, liteachas, eachdraidh agus àrsairreachd na Gàidhealtachd
  • A bhith a’ brosnachadh caitheaheamh an èididh Ghàidhealaich
Air son tuilleadh fiosrachaidh mun Chuideachd, cuiribh fios gu ar Rùnaire aig a’ phost-dealain seo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Meanwhile, other Club activities continue to be conducted using on-line conference media.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Welcome to The Glasgow Highland Club

The aims of the Club are to:

  • Preserve the dance and music of the Highlands
  • Study the language, literature, history and antiquities of the Highlands
  • Encourage the wearing of Highland dress

If you would like further information about the Club, please contact the Club Secretary.

Pipers Wanted!