Home

 Fàilte do Chuideachd Ghàidhealach Ghlaschu

Is iad amasan na Cuideachd

  • A bhith a’ brosnachadh caitheaheamh an èididh Ghàidhealaich
  • A bhith a’ cumail beò danns agus ceòl na Gàidhealtachd
  • A bhith a’ rannsachadh cànain, liteachas, eachdraidh agus àrsairreachd na Gàidhealtachd
Air son tuilleadh fiosrachaidh mun Chuideachd, cuiribh fios gu ar Rùnaire aig a’ phost-dealain seo.

Welcome to The Glasgow Highland Club

The aims of the Club are to:

  • Encourage the wearing of Highland dress
  • Preserve the dance and music of the Highlands
  • Study the language, literature, history and antiquities of the HIghlands

If you would like further information about the Club, please contact the Club Secretary.

Pipers Wanted!